Workshop on Rice Agroecology (Bengkel Agroekologi Padi)

19 May 2014, Serdang

 

The main aim of the workshop was to give emphasis on green products and services  from paddy ecosystems.

Matlamat utama bengkel ini adalah untuk memberi penekanan kepada produk dan perkhidmatan hijau dalam ekosistem padi. Produk hijau merangkumi penggunaan bahan kitar semula yang dapat mengurangkan penghasilan dan permintaan terhadap sumber perhutanan dan beban kewangan. Perkhidmatan hijau pula adalah satu cara yang dapat meminimumkan kesan kepada alam sekitar dengan member keutamaan kepada penggunan air dan tenaga secara cekap, pengurusan sisa yang lebih teratur dan penggunaan sumber semulajadi yang lestari.

 

Objektif Bengkel ialah:

- Mengarus perdana kecekapan dan kelestarian penggunaan sumber semulajadi dan penggunaan padi

- Memperkasa kecekapan dan kebijaksanaan petani dengan budaya hijau dalam pengurusan tanaman padi.

- Mengamati budaya amalan baik dalam pengurusan tanaman padi melalui konsep khidmat ekosistem dan teknologi hijau.

Contact Information

Phone     

Fax    

Email 

Web 

: +6 03 8740 7520

: +6 03 8921 5490

: contact@sri-mas.com

: www.sri-mas.com

  • Wix Facebook page
  • Instagram
  • YouTube
  • Wix Twitter page

© SRI-Mas, 2019. All rights reserved